Vacature Bestuurslid Independent als onderdeel van het NVPI Audiobestuur

Vacature Bestuurslid Independent voor het NVPI Audiobestuur

Independent leden van NVPI Audio kunnen vanaf vandaag (9 november 2022) een kandidaat voordragen om als independent deel te nemen in het NVPI Audiobestuur. Deze vacature is ontstaan doordat huidige bestuursleden Leo van Schaick en Kees van der Hoeven plaatsnemen in de Raad van Toezicht van NVPI.

Voor laatstgenoemde vindt statutaire opvolging plaats, zodat voor één bestuursfunctie bedoelde vacature ontstaat. Daarnaast wordt Martin Jessurun, wegens zijn vertrek, in het bestuur opgevolgd door Niels Walboomers.

Een voordracht voor kandidatuur kan – bij voorkeur voor vrijdag 18 november 2022 – worden gericht aan: anne.de.jong@nvpi.nl.

Hieronder vindt u het functieprofiel:

Profiel Leden bestuur NVPI AUDIO (opgesteld september 2022)

NVPI AUDIO

De vereniging heeft tot doel het (doen) behartigen van de gemeenschappelijke juridische, economische en maatschappelijke belangen van Nederlandse producenten, importeurs en exploitanten van auditieve producten, en voorts al hetgeen met één of ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, in de meest ruime zin van het woord.

NVPI Audio tracht dit doel onder meer te bereiken door:

 • Het beïnvloeden van politieke besluitvorming en het maatschappelijke debat rondom thema’s die van belang zijn voor de leden.
 • Het voorzien in een netwerkfunctie voor de leden onderling.
 • Het participeren in relevante nationale en internationale organisaties.
 • Het samenwerken met (internationale) organisaties met een doelstelling vergelijkbaar en complementair aan die van de vereniging.
 • Het bevorderen van goede arbeidsverhoudingen voor de leden.

NVPI Audio informeert leden over relevante ontwikkelingen in de markt, zoals; nieuwe wetgeving, technologische ontwikkelingen en subsidies

De uitvoering van de diverse werkzaamheden is in handen van de NVPI, zij levert juridische, secretariële, administratieve en communicatie ondersteuning

Bestuur
Het bestuur van de NVPI Audio bestaat uit ten minste drie leden. Leden van het bestuur vervullen altijd een directiefunctie of een staffunctie of zijn een bestuurder van een lid. Zij houden zich aan de bepalingen zoals opgenomen in de statuten van de vereniging. Het bestuur is zodanig samengesteld dat de bestuurders ten opzichte van elkaar en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.

Het bestuur vergadert zo vaak als nodig is of de voorzitter of een andere bestuurder dat wenst. Maar ten minste vier maal per jaar.

Uit hun midden benoemt het bestuur een voorzitter.

Bestuursleden worden benoemd voor een zittingsduur van vier jaar en zijn maximaal tweemaal herbenoembaar. Er wordt een rooster van aan-en aftreden gehanteerd.

Expertgebieden diverse bestuursleden:

 • Algemeen bestuurlijke kwaliteiten;
 • Affiniteit met de doelstelling van de Verenging;
 • Spreiding van deskundigheden en achtergronden zoals; juridisch, financieel, inhoudelijk.

Profielkenmerken voor ieder lid van het bestuur:

 • Kan kritisch en onafhankelijk bijdragen aan de besluitvorming binnen het bestuur;
 • Weet een goede discussie op (strategisch) niveau te voeren;
 • Volgt de ontwikkelingen in de sector;
 • Heeft een open houding waarin samen aanpakken centraal staat;
 • Weet actief contact tussen partijen te leggen, is open en verbindend;
 • Draagt bij aan de goede sfeer binnen het bestuur;
 • Is constructief en samenwerkingsgericht;

Algemeen
NVPI Audio conformeert zich aan de algemeen geldende eisen van Good Governance. De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Bij de samenstelling van het bestuur zal gestreefd worden naar diversiteit in achtergrond, ervaring, sekse, cultuur en leeftijd.

Procedure
Bij vacatures in het bestuur zal er een open procedure gehanteerd worden, waarbij er moeite gedaan wordt door het zittende bestuur de vacature(s) bekend te maken onder de deelnemers (deelnemende partijen) door onder andere een publicatie op de site, in nieuwsberichten en gerichte mailingen aan de leden.

Voordracht van bestuursleden zal geschieden aan de hand van deze door het bestuur opgestelde profielschets.

Benoeming van bestuursleden zal geschieden door de Algemene Ledenvergadering.

Nieuwe bestuursleden krijgen desgewenst een introductie aangeboden en krijgen inzage in alle relevante stukken noodzakelijk voor een goede uitoefening van hun functie.