Maatregelen Coronavirus culturele sector

Bijna dagelijks ontvangen wij allen nieuwe informatie omtrent het Coronavirus. Niet alleen over onze gezondheid, maar ook over onze ondernemingen. Als branchevereniging zien we dat die informatiestroom op sommige momenten overweldigend kan zijn en u misschien niet álle voor u relevante informatie meekrijgt. Daarom willen we u graag een overzicht aanbieden van informatie die voor u en uw onderneming van belang kan zijn.
Wij wensen u allen het beste de komende tijd en proberen u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van relevante ontwikkelingen in onze sector.

Hoe zit het met een protocol? Lees hier.

Bekijk hier het volledige overzicht van het steun- en herstelpakket van de overheid.

Voor een overzicht met de maatregelen in het Engels, klik hier.

Bekijk hier het openingsplan waarmee het Kabinet de samenleving stap voor stap op een veilige manier wil openen.

Update 24-02-2021: 

NOW
De NOW-regeling kent drie tijdvakken. Het loket om NOW3.2 (tijdvak januari- maart) aan te vragen is open vanaf 15 februari tot en met 14 maart.

TVL
De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is opgedeeld in kwartalen. Bedrijven die aan de voorwaarden van de TVL voldoen, kunnen voor iedere periode een nieuwe TVL-aanvraag doen bij RVO.

  • Q1 2021:  1 januari t/m 31 maart 2021. TVL Q1 2021 is op 15 februari 2021 vanaf 12:00 uur tot 30 april 2021 voor 17:00 uur aan te vragen bij RVO.
  • Q2 2021: 1 april t/m 30 juni 2021. TVL Q2 2021 is vanaf mei 2021 tot 30 juli 2021, 17:00 uur aan te vragen bij RVO.

De uitbreidingen van de TVL-regeling zijn nog niet actief op het moment dat de regeling opengaat. Wanneer de uitbreiding is verwerkt, ontvangen ondernemers een extra voorschot en kunnen grotere bedrijven een TVL aanvraag doen. Wanneer de uitbreiding wordt doorgevoerd is nog niet bekend. In het schema hieronder is de huidige situatie en de nieuwe situatie als de uitbreidingen zijn verwerkt samengevat.

Steunfonds Rechtensector – voor muziekproducenten via Sena en Buma Stemra

Omdat het Steunfonds heeft aangetoond op doeltreffende wijze duizenden uitvoerende artiesten en creatieve professionals te kunnen ondersteunen, stelt de minister van OCW nog eens € 10 miljoen beschikbaar. Het bestuur van de Federatie Auteursrechtbelangen gaat in overleg met betrokken organisaties een plan maken voor opnieuw een doeltreffende besteding van de extra beschikbaar gekomen gelden. Lees hier meer.

Cultuur+Ondernemen
Cultuur Opstart Lening  

Deze lening stelt culturele en creatieve organisaties in staat te investeren in producties, programma’s, projecten en producten, zodat zij weer inkomsten kunnen verwerven. De Cultuur Opstart Lening is bedoeld voor culturele en creatieve organisaties die minimaal 50 procent eigen inkomsten genereren. De aanvraagperiode wordt verlengd. Ook na 31 december 2020 kun je een aanvraag voor de Cultuur Opstart Lening indienen. Lees hier meer over de procedure.


Update 22-01-2021: Het kabinet breidt het steunpakket voor banen en economie fors uit.

TVL
Het kabinet breidt de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) uit, en meer ondernemingen kunnen aanspraak maken op TVL-steun. Lees hier verder.

NOW en Tozo

De NOW-subsidie waarmee werkgevers hun personeel kunnen doorbetalen, wordt verhoogd. De vergoeding gaat van 80 naar 85 procent van de loonsom. De loonsomvrijstelling blijft tien procent. Vanaf 15 februari kan de NOW worden aangevraagd voor de maanden januari, februari en maart.

Voor de Tozo geldt dat ondernemers deze uitkering vanaf 1 februari 2021 kunnen aanvragen met terugwerkende kracht vanaf de voorafgaande maand: op 1 februari 2021 kan een ondernemer dus Tozo aanvragen vanaf 1 januari 2021. Op 1 maart 2021 kan de Tozo vanaf 1 februari worden aangevraagd.

Per 1 april gaat de verlengde Tozo in. In deze zogenoemde vierde verlenging zou sprake zijn van een vermogenstoets. Het kabinet ziet echter af van de invoering daarvan. Wel zal ook bij Tozo 4 een aanvraag met terugwerkende kracht gelden. Op 1 mei 2021 kan een ondernemer dus Tozo aanvragen vanaf 1 april. Het is niet mogelijk om vanuit Tozo 4 nog aanvragen te doen voor Tozo 3 (in de maanden januari tot en met maart 2021).

Bekijk het volledig overzicht van het steun- en herstelpakket hier.

Update 18-12:
Het was in eerste instantie alleen mogelijk om een aanvraag voor de derde tranche van de NOW in te dienen tot en met 13 december. Daardoor zou het voor ondernemers die geraakt worden door de strenge lockdown en die nog geen aanvraag hebben gedaan voor de derde tranche NOW, niet meer mogelijk zijn om gebruik te maken van de NOW voor de tweede helft van december. Termijn voor de aanvraag is aangepast. Werkgevers die nog geen aanvraag voor de derde tranche van deze subsidieregeling hadden gedaan, kunnen dat alsnog doen van 15 december 2020 vanaf 9.00 uur tot en met 27 december 2020. Aan deze wijziging wordt daarom terugwerkende kracht verleend tot en met 15 december 2020.

Uitstel aflossing Tozo-lening

Het kabinet regelt dat alle zelfstandig ondernemers die in de Tozo een lening voor bedrijfskapitaal zijn aangegaan of nog aangaan betalingsuitstel krijgen tot 1 juli 2021. Zij hoeven pas per 1 juli 2021 te starten met terugbetalen, dat is een uitstel van 6 maanden. Daarnaast wordt in die periode de renteopbouw op deze leningen stopgezet. Het aflossingstermijn wordt ook met 6 maanden verlengd, van 3 naar 3,5 jaar.

Update 17-11-2020:

  • Tweede steunpakket van 482 miljoen Euro richt zich op makers en artiesten. Lees hier meer.
  • Bekijk hier het overzicht met alle informatie over de huidige financiële regelingen.

2-11: Bekijk hier alle up-to-date informatie over de financiële regelingen.

Update 28-8: het kabinet komt met een steun- en herstelpakket en verlengt verschillende maatregelen. Bekijk alles hier.

Ook aan te vragen vanaf 1 september t/m 30 september: SLIM-subsidie. De SLIM-subsidie is bedoeld voor mkb-ondernemers die willen investeren in leren en ontwikkelen binnen het bedrijf. De subsidie varieert van €5.000 tot maximaal €25.000. Hiermee kan je de scholings- en opleidingsbehoeften in je onderneming in kaart brengen of gebruiken voor loopbaanadviezen voor medewerkers. Ook het oprichten van een bedrijfsschool en het aanbieden van een praktijkleerplaats in de derde leerweg komen in aanmerking voor de subsidie. Bekijk hier de aanvraagcriteria en meer informatie.

Update 25-6: bekijk hier een overzicht van alle regels vanaf 1 juli.

Update 25-5: ‘Noodpakket 2.0’ | Nieuwe en verlengde maatregelen. Bekijk dit of lees hier. 

Update 29-4: uitbreiding en versoepeling maatregelen: TOGS, BMKB. Lees hier.

Algemene zaken

Ministerie van OCW
Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, heeft nauw contact met de culturele sector en deelt de zorgen die binnen onze sector heersen. De minister meldt dat de belangen en zorgen van de culturele sector zullen worden meegenomen in de rijksbrede maatregelen. Over de aangenomen motie, die oproept tot een steunpakket voor de culturele sector, is de minister in overleg met de minister van Financiën over hoe ze deze motie het beste kunnen uitvoeren.
Kijk hier voor een duidelijk overzicht van alle regelingen voor ondernemers die nú van kracht zijn.

Werktijdverkorting maakt plaats voor NOW
De overheid heeft laten weten dat de regeling Werktijdverkorting zal worden stopgezet en plaats zal maken voor een nieuwe regeling: het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid.
Wij verwijzen u hiervoor graag door naar de website van de Kamer van Koophandel. Zij hebben een up-to-date webpagina met informatie over alle mogelijke regelingen voor ondernemers. Ook vindt u daar vanzelfsprekend meer uitleg over de gestopte Werktijdverkorting (ook als u al een aanvraag heeft gedaan) en het ter vervanging beschikbaar gestelde Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid.
Update 25-5: NOW wordt verlengd, onder andere verdwijnt de ontslagboete uit de voorwaarden. Lees hier.
Update 28-8: 
De regeling wordt met negen maanden verlengd, met drie keer drie maanden. In die periode wordt de NOW geleidelijk afgebouwd, zodat ondernemers en werkenden tijd en ruimte hebben om zich aan te passen. Alle voorwaarden & aanpassingen NOW.

Coronaloket voor ondernemers
Zowel VNO-NCW als MKB-Nederland hebben op hun websites een verzamelpagina aangemaakt over het Coronavirus aangemaakt. Hier is, naast informatie over het virus zelf, ook veel informatie te vinden over mogelijke hulpregelingen. De twee instanties hebben mede met de Kamer van Koophandel ook een Coronaloket opgezet. Naast de website van het Coronaloket zijn ze ook telefonisch te bereiken op werkdagen tussen 08:30 en 17:00, via het telefoonnummer 0800-2117.
Ook de Rijksoverheid heeft een webpagina aangemaakt waar algemene informatie over het virus te vinden is, maar ook speciale informatie voor ondernemers. Vanaf maandag 30 maart zullen alle ZZP-loketten bij alle gemeenten opengaan.

Tozo (inkomensondersteuning zelfstandigen)
Deze regeling wordt ook negen maanden verlengd, tot en met 30 juni 2021, en kent een toets op beschikbare geldmiddelen. Alle voorwaarden & aanpassingen Tozo.

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) nu TVL (tegemoetkoming vaste lasten mkb)
Op 7 april 2020 is aangekondigd dat de lijst van SBI-codes van sectoren die in aanmerking komen voor de TOGS, uitgebreid zal worden. De ‘Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19’ (TOGS) helpt ondernemers in sectoren die direct getroffen zijn door de kabinetsmaatregelen. Wie aan de voorwaarden voldoet krijgt eenmalig 4.000 euro (belastingvrij en vrij te besteden).

Update 25-5: TOGS loopt over in TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten).  Bedrijven in sectoren die in aanmerking komen voor de TOGS kunnen straks van de TVL gebruikmaken. De TVL gaat met terugwerkende kracht in op 1 juni en loopt af op 31 augustus. De TOGS loopt weliswaar af op 15 juni, maar is tot 26 juni aan te vragen bij RVO. De aanvraagperiodes van de twee regelingen overlappen dus deels. Lees hier.
Update 28-8: De belastingvrije tegemoetkoming wordt opnieuw ingezet en het maximale bedrag per bedrijf per drie maanden wordt verhoogd naar 90.000 euro. De regeling wordt met drie keer drie maanden verlengd tot en met 30 juni 2021 en in die periode geleidelijk afgebouwd. Alle voorwaarden & aanpassingen TVL.

Borgstellingen, leningen en garantiefondsen
De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven voor voldoende liquiditeit (BMKB-C, GO-C en KKC) blijven ook na 1 oktober 2020 beschikbaar. Alle voorwaarden & aanpassingen: BMKBGO-C en KKC.

Creative Europe
Sectorspecifieke acties in het kader van het Creative Europe programma:

  • Maximale flexibiliteit voor lopende activiteiten
  • Verlenging van sommige oproepen en versnelde selectieprocedures
  • Het Creative Europe MEDIA-programma zal extra ondersteuning bieden aan zwaar getroffen bioscopen met een waarde van € 5 miljoen aan vouchers
  • Onderzoek naar mogelijke aanpassingen van de ‘Guarantee Facility’ om deze beter af te stemmen op de behoeften die tijdens de crisis naar voren zijn gekomen

Houd de website van Creative Europe MEDIA in de gaten voor de uitgestelde en/of aangepaste deadlines voor de verschillende aanvragen en oproepen.

Steun Filmfonds: Bioscoopuitbreng
Nederlandse speelfilms, documentaires en minoritaire coproducties die met een reguliere realiserings- of afwerkingsbijdrage van het Fonds tot stand zijn gekomen kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten voor prints & advertising. Lees hier.

Gezondheidsmaatregelen
De maatregelen en adviezen worden regelmatig bijgesteld. Daarom adviseren wij onze leden om de website van het RIVM dagelijks te raadplegen om de gevolgen voor uw organisatie en daarbuiten zo beperkt mogelijk te houden.

Mocht u nog verdere vragen hebben kunt u deze richten aan info@nvpi.nl.