Thema's Auteursrecht/Naburig recht Auteurscontractenrecht en Geschillencommissie

Auteurscontractenrecht en Geschillencommissie

FDN, NVPI Audio

In Nederland gelden op grond van het auteurscontractenrecht speciale regels om de contractuele positie van auteurs en uitvoerend kunstenaars ten opzichte van hun uitgevers of producenten te versterken. Producent en artiest zijn immers een team en beiden gebaat bij een heldere en deugdelijke overeenkomst. Daarbij is via een onafhankelijke Geschillencommissie voorzien in vrijwillige geschillenbeslechting.

Actueel NVPI Muziek:
Recent is het document aanbevelingen artiestenovereenkomst en het model sessieovereenkomst vernieuwd. Dat is tot stand gekomen via overleg tussen NVPI Muziek, Kunstenbond en Ntb.

Actueel NVPI Film:
In het kader van het tot stand komen van het auteurscontractenrecht is afgesproken dat partijen, dat wil zeggen makers en exploitanten, afspraken maken over vergoedingen voor bepaalde vormen van exploitatie door middel van vrijwillig collectief beheer. Tussen RODAP en PAM (Platform Audiovisuele Makers) is een vergoeding afgesproken ten behoeve van makers voor video on demand van Nederlandse filmwerken. Over het implementeren daarvan worden nadere afspraken gemaakt.

Eerste bevindingen Wet Auteurscontractenrecht verschenen
Per 1 juli 2015 is de Wet Auteurscontractenrecht in werking getreden, ter verbetering van de onderhandelingspositie van maker ten opzichte van de exploitant van zijn werk. Bij de parlementaire behandeling is toegezegd dat na vijf jaar zou worden geëvalueerd. Daarnaast is toegezegd dat beide Kamers na drie jaar bij wijze van tussenstand zouden worden geïnformeerd over de eerste ervaringen. Daartoe is een consultatie uitgegaan waar ook NVPI met PCMI aan heeft meegewerkt. De tussenstand vindt u in bijgaande brief van 29 juni 2018. De openbare reacties naar aanleiding van de consultatie vindt u hier.

Evaluatie
Er is voorzien in een evaluatie van de nieuwe wettelijke bepalingen en de werking daarvan. Door het WODC (Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum) van het Ministerie van J&V is opdracht gegeven aan het Instituut voor Informatierecht van de Universiteit van Amsterdam om samen met Professor Dirk Visser van de Universiteit Leiden het onderzoek uit te voeren.